Unknown

Fagartikkel

Revidert arbeidsgiver som kvalitetssikrings- og styringssystem

Sertifisert trygghet for våre oppdragsgivere og ansatte! Revidert arbeidsgiver som kvalitetssikrings- og styringssystem.

Overordnet om BFs kvalitetssikring og styringssystemer

Vårt mål er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til våre oppdragsgivere. Det er BFs helhetlige kvalitetssikringssystem og faste rutiner som legges til grunn ved gjennomføring av kontrakter og kvalitetssikring ved bemanning, rekruttering, søk og utvelgelse.

Gjennom mange års samarbeid med både private og offentlige oppdragsgivere har vi utviklet hensiktsmessige rutiner for å søke, kartlegge, intervjue og velge ut kandidater til ønskede oppdrag, og videre for alle forhold som gjelder under og etter oppdrag.

Ved konseptualisering og kontinuerlig fokus på våre prosesser sørger vi for å videreutvikle disse i tråd med de til enhver tid gjeldende behov og krav.

BF har et styrings- og sikkerhetssystem som har blitt utviklet gjennom 30 års virksomhet. Noe som blant annet sikrer konfidensialitet og sikker oppbevaring av sensitiv informasjon og gir både oss og våre oppdragsgivere den nødvendige trygghet.

Vikarbyrådirektivet og ordningen Revidert Arbeidsgiver

Når Vikarbyrådirektivet ble gjeldende satte vi oss grundig inn i dette og har hele tiden fulgt utviklingen nøye og vært i forkant. Vi holder oss fortløpende oppdatert via NHO Service og egne arbeidsrettsadvokater.

Vikarbyrådirektivet ble implementert i Arbeidsmiljøloven (AML), under § 14-12 i 2013. Som følge av det fokus som fulgte satte NHO Service i gang arbeidet med å få på plass en frivillig sertifiseringsordning for bemanningsbyråer og ordningen Revidert Arbeidsgiver ble lansert i 2014. Dette er en ordning som garanterer at våre kvalitetssikrings- og styringssystemer som bemanningsbedrift er blitt revidert på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis.  

Vi har jobbet med bemanning i mange år og hele tiden hatt fokus på å forbedre våre prosesser. Systematikken og sikringen sørger for at innfrielsen av våre forpliktelser er ytterligere forbedret. Faktum er at man alltid kan bli bedre og vi opplever at denne erkjennelsen kommer våre oppdragsgivere til gode!

Bjørg Fjell AS ble godkjent som Revidert Arbeidsgiver i 2016 og vi har gleden av å gi våre kunder en sertifisert trygghet!

Hva er en RA bedrift?

En Revidert Arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Vi blir revidert på følgende punkter i henhold til AML:

1.     Kontroll av standard ansettelseskontrakter

2.     Vurdering av risikoforhold hos innleier

3.     Ansvar for at HMS er avklart mellom utleier og innleier

4.     Arbeidstid og lønn

5.     Håndtering av lønnsplikt

6.     Sykepenger

7.     Langtidssykemeldte

8.     Stillingsvern